Yêu cầu Rollover tiền gửi

Mỗi khoản tiền gửi bạn thực hiện đều có 1x Yêu cầu tái đầu tư.

 

Thí dụ:

Tiền gửi
Rollover NHIỀU
Tổng cộng
$ 100 1x $ 100
$ 500 1x $ 500

 

Nhớ lại: Bạn có thể thuận tiện kiểm tra tiến độ của yêu cầu rollover của mình từ tài khoản của bạn.