Cách thay đổi mật khẩu từ tài khoản của tôi ” 

  1. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy tìm "Của tôi Tài khoảnBiểu tượng trên menu trên của màn hình.
  2. Chọn “Của tôi Tài khoản" quyền mua.
  3. Thay đổi mật khẩu của bạn bằng cách nhập Mật khẩu cũ một lần và mật khẩu mới hai lần để xác nhận.
  4. Bấm vào 'Lưu thay đổi.
  5. Mật khẩu của bạn sẽ được thay đổi và e-mail Sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn để xác nhận thay đổi mật khẩu.

Mẹo: Mật khẩu trong Xbet phải chứa:

  • Tối thiểu 1 chữ cái chữ thường [A-Z] và
  • tối thiểu 1 chữ cái trên [a-z] và
  • tối thiểu 1 ký tự số [0-9] và
  • a minimum of 1 special character: ~`!@#$%^&*()-_+={}[]|\;:”<>,./?
  • Mật khẩu phải được ít nhất 8 ký tự chiều dài.

Nếu bạn đã quên mật khẩu của mình, hãy nhấp vào đây cho Hướng dẫn bổ sung.