Ph rt ti?n

D??i ?ay l danh sch rt ti?n Ph??ng php v cc kho?n ph lin quan ??n t?ng ph??ng php v s? ti?n. Chng t?i khuyn b?n nn s? d?ng Bitcoin (BTC) v n kh?ng c ph thanh ton.

Ph??ng th?c thanh ton T?i thi?u T?i ?a Xem l?i khung th?i gian Khung th?i gian giao hng X? ly

Ph

Bitcoin $ 25 $ 5.000 24-48 gi? 2 ngy lm vi?c T? do
Ki?m tra ?i?n t? $ 50 $ 1.000 24-48 gi? 7-10 ngy lm vi?c $ 50- $ 200 -> $ 5 ph

$ 201- $ 750 -> $ 15 Ph

Bankwire $ 500 $ 5.000 24-48 gi? 5-7 ngy lm vi?c $ 500- $ 1999 -> $ 75 Ph

$ 2000- $ 4000 -> $ 125 Ph

$ 4001- $ 5000 -> $ 160 Ph

?? kh?c ph?c s? c? rt ti?n, vui lng truy c?p ny lin k?t.